Όροι Διαγωνισμού

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1.1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «.BARILLA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», η οποία εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων Αττικής, επί της οδού Πάππου αρ. 26, με ΑΦΜ 094141969 της ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «4WISE MONKEΥS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ O.E.», ευρύτερα γνωστής ως “4 Wise Monkeys”, που εδρεύει στο Γαλάτσι Αττικής, οδός Μαυρογένους αριθμός 6 με ΑΦΜ 999797584 ΔΟΥ Γαλατσίου (εφεξής καλούμενη η «Διαφημιστική»), προκηρύσσει διαγωνισμό με την ενδεικτική ονομασία «Masters of Pasta» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας www.barillamastersofpasta.gr (εφεξής «η Ιστοσελίδα»).

1.2. Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη μέσω κληρώσεως 4 νικητών κάθε βδομάδα και ενός μεγάλου νικητή στην λήξη του διαγωνισμού.

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοικος Ελλάδος, εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού καθώς και των όρων χρήσης της ιστοσελίδας, www.barillamastersofpasta.gr καθώς και οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας χρησιμοποιείται για την συμμετοχή και την διενέργεια του Διαγωνισμού.2.2 Απαγορεύεται η συμμετοχή στον Διαγωνισμό των εργαζομένων στις εταιρείες: Barilla και 4Wise Monkeys καθώς και των συγγενών αυτών α΄ και β΄ βαθμού και των συζύγων τους.

2.3. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στα πλαίσια του Διαγωνισμού.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3.1. Η διάρκεια του Διαγωνισμού για τις εβδομαδιαίες κληρώσεις ορίζεται από την 09/05/2018 και ώρα Ελλάδος 13:00 πμ, («Έναρξη διαγωνισμού») μέχρι και την 05/08/2018 και ώρα Ελλάδος 23:59 («Λήξη Διαγωνισμού»). Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω περίοδο δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.

3.2. Η διάρκεια του Διαγωνισμού για το μεγάλο δώρο – ταξίδι στην Πάρμα - ορίζεται από την 09/05/2018 (και ώρα Ελλάδος 13:01 πμ, «Έναρξη διαγωνισμού») μέχρι και την 30/10/2018 (και ώρα Ελλάδος 23:59, «Λήξη Διαγωνισμού»). Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω περίοδο δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.

3.3. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να παρατείνουν τη χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού με προηγούμενη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα www.barillamastersofpasta.gr.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

4.1. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στις παραγράφους 2.1 και 2.2. του παρόντος, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, ακολουθώντας τα βήματα της διαδικασίας που περιγράφεται κατωτέρω. Ο διαγωνισμός αφορά τις ειδικές πολυσυσκευασίες ζυμαρικών Barilla, που φέρουν την ειδική ένδειξη «ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – MASTERS OF PASTA» καλούμενα στο παρόν «τα προϊόντα».

4.2. Κάθε συσκευασία περιλαμβάνει συγκεκριμένο κωδικό που αντιστοιχεί σε ένα (1) από τα Δώρα που ορίζονται στην παράγραφο 6 και ισοδυναμεί με μία συμμετοχή για την κλήρωση. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν είναι απαραίτητη η αγορά προϊόντος. Όποιος επιθυμεί μπορεί να παραλάβει δωρεάν, χωρίς αγορά προϊόντος, έναν (1)  μοναδικό κωδικό συμμετοχής στον διαγωνισμό, από τα γραφεία της εταιρείας, Πάππου 26 & Ακράγαντος, Αθήνα κάθε Δευτέρα  9.30 π.μ. – 12.30 π.μ. Ο μοναδικός κωδικός  παρέχεται μόνο μία φορά στο συγκεκριμένο καταναλωτή μέχρι τη λήξη του διαγωνισμού. - Οι συσκευασίες που εμπεριέχουν τον κωδικό που αφορά την κλήρωση είναι οι κάτωθι και οι οποίες φέρουν την εδική σήμανση “ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - Barilla Masters of Pasta”:
1000014661 SET BARILLA No3 2-0,40€ 12X1KG
1000006950 SET BARILLA No3 3-0,65€ 8X1,5KG
1000014656 SET BARILLA No5 2-0,40€ 12X1KG
1000006951 SET BARILLA No5 3-0,65€ 8X1,5KG
1000014657 SET BARILLA No7 2-0,40€ 12X1KG
1000006952 SET BARILLA No7 3-0,65€ 8X1,5KG
1000014658 SET BARILLA PENNE RIGATE 2-0,40€ 6X1KG
1000014659 SET BARILLA FARFALLE 2-0,40€ 6X1KG
1000014660 SET BARILLA FUSILLI 2-0,40€ 6X1KG
1000003030 SET BARILLA INTEGRALE No5 2-0,40€ 10X1KG

4.3. Ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει την φόρμα εγγραφής στην σελίδα του διαγωνισμού καταχωρώντας τα στοιχεία του (Όνομα, Επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο) και τον κωδικό που βρίσκεται στην συσκευασία.

4.4. Αφού ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων και του κωδικού επιτυχώς, ο συμμετέχων θα ενημερώνεται με μήνυμα στην οθόνη του ότι η καταχώριση του πραγματοποιήθηκε επιτυχώς και θα του δίνεται η δυνατότητα εάν επιθυμεί να καταχωρήσει επιπλέον κωδικούς.

4.5. Κάθε συμμετέχων έχει τη δυνατότητα πολλαπλών συμμετοχών με τα ίδια στοιχεία εγγραφής.

4.6. Οι κωδικοί κάθε εβδομάδας ισχύουν μόνο για την τρέχουσα εβδομάδα και δεν αποτελούν συμμετοχή για τις επόμενες. Ο ίδιος χρήστης θα πρέπει να εισάγει νέο κωδικό την επόμενη εβδομάδα αν επιθυμεί να συμμετέχει στην επόμενη εβδομαδιαία κλήρωση. Με τον όρο εβδομάδα, για τις ανάγκες του παρόντος Διαγωνισμού, νοείται το χρονικό διάστημα από τις 00:01 π.μ. της Δευτέρας, έως τις 24:00 μ.μ. της επόμενης Κυριακής.

4.7. Όλοι οι κωδικοί από τον ίδιο χρήστη θα προσμετρώνται και ξεχωριστά και ανεξάρτητα από τις εβδομαδιαίες κληρώσεις και για την μεγάλη κλήρωση του ταξιδιού τον Οκτώβρη.

4.8. Ο νικητής ενός από τα εβδομαδιαία δώρα αποκλείεται από το ίδιο δώρο της επόμενης εβδομάδας και κατά συνέπεια οι συμμετοχές του θα ισχύουν για τα υπόλοιπα δώρα των επόμενων εβδομάδων μέχρι τη λήξη του διαγωνισμού.

4.9. Οποιοσδήποτε επιθυμεί να λάβει μέρος στο διαγωνισμό μπορεί να προμηθευτεί ένα ή περισσότερα από τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 4.2. του παρόντος.

4.10. Διευκρινίζεται ρητά, ότι μετά τη λήξη του διαγωνισμού, κατά τον όρο 3 του παρόντος, ή μετά την κατά παράταση ή συντόμευση λήξης της προωθητικής ενέργειας ή μετά την τυχόν ανάκλησή της, η χρήση κωδικών που βρίσκονται σε συσκευασίες των προϊόντων σε οποιοδήποτε σημείο πώλησης ανά την Ελλάδα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο υλικό ανακοινώσεως της προκηρύξεως του διαγωνισμού, θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρα, και δεν δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια που έχει λήξει ή ανακληθεί, ούτε δεσμεύουν πλέον οποιονδήποτε και δεν παρέχουν κανένα απολύτως δικαίωμα στα δώρα.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ

5.1. Τα δηλωθέντα στοιχεία κάθε Συμμετέχοντα θα καταχωρηθούν σε ειδική βάση δεδομένων και η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με κλήρωση με αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό τρόπο που εξασφαλίζει το τυχαίο της επιλογής του κάθε νικητή. Κάθε Κλήρωση θα αναδείξει επιπλέον 5 επιλαχόντες για κάθε ένα από τα δώρα.

5.2. Μεταξύ των Συμμετεχόντων θα διεξαχθεί κλήρωση (εφεξής «η Κλήρωση») μία για κάθε δώρο, όπως αναφέρεται αναλυτικά παρακάτω.
Η κλήρωση για το μεγάλο δώρο θα διεξαχθεί την Τετάρτη 31/10/2018 και ώρα 10:00μ.μ. στα γραφεία της Διαφημιστικής.
Οι κληρώσεις για τα εβδομαδιαία δώρα θα διεξαχθούν τις παρακάτω ημερομηνίες:
• Δευτέρα 21/05/2018
• Δευτέρα 28/05/2018
• Δευτέρα 04/06/2018
• Δευτέρα 11/06/2018
• Δευτέρα 18/06/2018
• Δευτέρα 25/06/2018
• Δευτέρα 02/07/2018
• Δευτέρα 09/07/2018
• Δευτέρα 16/07/2018
• Δευτέρα 23/07/2018
• Δευτέρα 30/07/2018
• Δευτέρα 06/08/2018

5.3 Αν για οποιονδήποτε λόγο, είναι αδύνατη η διεξαγωγή της Κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν την ημέρα και ώρα της Κλήρωσης με σχετική της ανακοίνωση στον ιστότοπο www.barillamastersofpasta.gr ή/και στην επίσημη σελίδα της Barilla στο Facebook (https://www.facebook.com/barillagreece/) προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα της εκάστοτε Κλήρωσης. Διευκρινίζεται ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση αναβολής διεξαγωγής της Κλήρωσης, όλες οι στους Αναλυτικούς Όρους Διαγωνισμού αναφερόμενες ημερομηνίες δύναται να μεταβάλλονται αντιστοίχως με σχετική ανακοίνωση της Διοργανώτριας ή/και η Διαφημιστικής.

5.4. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους Όρους, όπως, ενδεικτικώς, να μεταθέσει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα σύμφωνα με την κρίση της, καθώς και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνοντας σχετικά το κοινό μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας στο www.barillamastersofpasta.gr, καθώς και με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς να φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου, διαγωνιζόμενου ή μη.

5.5. Στις εν λόγω κληρώσεις για την ανάδειξη Νικητών και Επιλαχόντων θα υποβληθεί το σύνολο των «έγκυρων συμμετοχών». Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: 1. έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στον όρο 4. ανωτέρω, 2. δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα ή τρίτο των συστημάτων της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, 3. έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας, εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στον όρο 3 ανωτέρω.

5.6. Ο χρήστης θα πρέπει εντός τριών (3) ημερών από την επικοινωνία του με τη Διαφημιστική να δηλώσει την αποδοχή του δώρου. Σε περίπτωση που η Διαφημιστική δεν λάβει κάποια επιβεβαίωση, θα ενημερώνεται ο επόμενος κατά σειρά επιλαχών κ.ο.κ.

6. ΔΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για κάθε δώρο θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής. Κάθε Κλήρωση θα αναδείξει επιπλέον 5 επιλαχόντες για κάθε ένα από τα δώρα.


6.1. Μεγάλο Δώρο διαγωνισμού: Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην Πάρμα και την Academia Barilla. Το δώρο αφορά έναν (1) νικητή και ακόμα ένα (1) άτομο (συνοδός) της απολύτου επιλογής του και περιλαμβάνει τα εξής:
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης από Αθήνα προς Μιλάνο μετ’ επιστροφής.
• Μεταφορά από το αεροδρόμιο προς το ξενοδοχείο στην Πάρμα και το αντίστροφο.
• Διαμονή για 3 διανυκτερεύσεις με πρωινό για δύο (2) άτομα
• Ξενάγηση στην Academia Barilla στην Πάρμα και Live cooking show με Chef της Academia (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς)
• Επίσκεψη και ξενάγηση στο μουσείο ιστορίας των ζυμαρικών (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς)
• Gourmet tour με ξεναγήσεις στις εγκαταστάσεις παραγωγής Proscuitto, τυριού Parmigiano Reggiano, και κρασιού στο Colli di Parma DOC Winery (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς)
• Ξενάγηση στο μεγαλύτερο εργοστάσιο ζυμαρικών του κόσμου, στις εγκαταστάσεις της Barilla στο Pedrignano (Parma) (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς)
• Δείπνο και τις 3 ημέρες σε τοπικές τρατορίες και επιλεγμένα εστιατόρια
Το ταξίδι θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός έξι (6) μηνών από την ανάδειξη του νικητή (εξαιρούνται οι καθορισμένες αργίες και εθνικές εορτές) και δεν δύναται να μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο πέραν εκείνων, των οποίων τα απαραίτητα στοιχεία/διαπιστευτήρια θα έχουν συγκεντρωθεί εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων. Περισσότερες πληροφορίες για τις διαθέσιμες ημερομηνίες πραγματοποίησης του ταξιδιού, θα ανακοινωθούν από τη Διοργανώτρια και τη Διαφημιστική κατά την επικοινωνία τους με τον νικητή.

6.2 Εβδομαδιαία Δώρα του Διαγωνισμού: Τα δώρα του Διαγωνισμού για κάθε μία από τις εβδομαδιαίες κληρώσεις είναι τα ακόλουθα: Κάθε νικητής κατόπιν κλήρωσης κερδίζει από ένα (1) σετ γυάλινης κατσαρόλας ιταλικού σχεδιασμού ιδανική για ζυμαρικά, το οποίο περιλαμβάνει κατσαρόλα KnPro διαστάσεων 24 εκ.(ø) x 19,5 εκ. σχεδιασμένη από τον Massimo Castagna σε συνεργασία με την Adele Martelli για την KnIndustrie και κατασκευασμένη από ανθεκτικό στη φλόγα βοριοπυριτικό διαφανές γυαλί. Επιπλέον στο σετ περιλαμβάνεται καπάκι διαστάσεων 24 εκ.(ø) και εξάρτημα απομόνωσης ζυμαρικών κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα, διαστάσεων 24 εκ.(ø) Κάθε νικητής κατόπιν κλήρωσης κερδίζει από ένα (1) σετ τεσσάρων (4) κεραμικών μαχαιριών Lamart σε ξύλινη μαγνητική βάση διαστάσεων 25.5x21.5x2 εκ. , με λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι διαστάσεων 7.5 εκ., 12.5 εκ., 15 εκ. και 20 εκ. και χρώμα λαβής μαύρο. Κάθε νικητής κατόπιν κλήρωσης κερδίζει από ένα (1) αντικολλητικό Wok Tefal για εξαιρετική αντοχή & υψηλές επιδόσεις, χρώματος μαύρου με διάσταση βάσης 19 εκ. , κατάλληλο για όλες τις εστίες. Κάθε νικητής κατόπιν κλήρωσης κερδίζει από μία (1) Maxwell&Williams μαρμάρινη βάση κοπής με λεπτομέρεια από ξύλο, κατάλληλη και για σερβίρισμα διαστάσεων 50x20 εκ.

7. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΩΡΟΥ

7.1. Οι νικητές θα ενημερώνονται από τη Διοργανώτρια ή/και τη Διαφημιστική ή τρίτο πρόσωπο που λειτουργεί για λογαριασμό τους στη διεύθυνση email ή το τηλέφωνο επικοινωνίας που θα δηλώσουν κατά τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.

7.2. Σε περίπτωση που μετά από 48 ώρες από την αποστολή του ως άνω email η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν μπορέσει να έρθει σε επικοινωνία με τον/την νικητή/τρια, τότε το εκάστοτε δώρο θα επιστρέφεται στη Διοργανώτρια και θα ενημερώνεται ο επόμενος κατά σειρά επιλαχών κ.ο.κ.

7.3. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική κατά την επικοινωνία με τους νικητές μπορεί να ζητά οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία κρίνει απαραίτητα για την πιστοποίηση της ταυτότητας του νικητή – τελικού αποδέκτη Δώρου. Το όνομα του τελικού νικητή, μετά την επιβεβαίωσή του, δύναται να ανακοινωθεί στην σελίδα της Barilla στο Facebook (https://www.facebook.com/barillagreece/) ή/και στο website www.barillamastersofpasta.gr/

7.4. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες και νικητές, για οποιαδήποτε βλάβη/ φθορά/ ατύχημα ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα μετά την αποστολή/ παράδοση του Δώρου και κατά τη χρήση του.

7.5. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την προκήρυξη, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής Εταιρείας περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτόν.

7.6. Όλα τα δώρα θα σταλούν μέσω courier στη διεύθυνση που θα έχουν δηλώσει οι νικητές κατά την ενημέρωση τους από την διαφημιστική. Σε περίπτωση κατά την οποία η Barilla (ή ο συνεργάτης αυτής)  δεν καταφέρει να παραδώσει για οιονδήποτε λόγο σε νικητή το δώρο του, μέχρι τις 30/10/2018 ή κάποιος νικητής αρνηθεί το δώρο του ή αν η Barilla αποφασίσει την ακύρωση της συμμετοχής του εν λόγω νικητή βάσει των παρόντων όρων, το δώρο απόλλυται οριστικά και κάθε υποχρέωση της Barilla  και της διαφημιστικής παύει να υφίσταται και οι ανωτέρω εταιρείες δεν θα υπέχουν οιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στην προωθητική ενέργεια.

8. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφωνία ή διαφορά σχετικά με τους παρόντες όρους και το ∆ιαγωνισμό είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. Οι παρόντες είναι οι πλήρεις όροι του ∆ιαγωνισμού, όπως έχουν αναρτηθεί στον διαδυκτιακό τόπο  HYPERLINK "http://www.barillamastersofpasta.gr/" www.barillamastersofpasta.gr/. Οι όροι του διαγωνισμού έχουν κατατεθεί και στο συμβολαιογραφικό γραφείο του κ. Αθανασίου Δράγιου, Πανεπιστημίου 56, Αθήνα.

9. Η συμμετοχή στο ∆ιαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων του παρόντος.

ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Δημιούργησε τον λογαριασμό σου ή συνδέσου και στη συνέχεια συμπλήρωσε τον κωδικό που βρήκες στην πολυσυσκευασία Barilla
για να μπεις αυτόματα στην κλήρωση.